8,000,000 

کارگاه زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

ظرفیت باقیمانده 12 نفر

تعداد شرکنندگان: 12 نفر
  • تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۶/۲۴و ۱۴۰۱/۰۶/۲۵
  • دو روز
  • ساعت برگزاری: پنجشنبه ۸ الی ۱۶ و جمعه ۸ الی ۱۶
  • ارگان برگزار کننده : معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: مرکز آموزشی سلول های بنیادی برای همه
  • نوع دوره: حضوری

کارگاه زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک

سرفصل‌ دوره:

مقدمه ای بر علوم سلولی و مولکولی

ساده سازی علم و تخلیص DNA

الکتروفورز و جداسازی قطعات DNA

معرفی تفکیک های  qRT-PCR ,RT-PCR و

کاربردهای آن در علوم سلولی و مولکولی

فناوری های اصلاح ژنوم در موجودات


ویژه فرهنگیان مشهد مقدس


مدرس: دکتر مهدی حصارکی

زمان: ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه

ساعت برگزاری: پنجشنبه ۸ الی ۱۶ و جمعه ۸ الی ۱۶

 محل برگذاری: مشهد مقدس