1,000,000 

ظرفیت دوره تکمیل شده است

تعداد شرکنندگان: 55 نفر
  • تاریخ شروع دوره: 7 شهریور
  • دبیر علمی:دکتر مرضیه ابراهیمی
  • دبیر اجرایی : سیده معصومه عظیمی
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • گروه برگزار کننده: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان
  • نوع دوره: مجازی

كارگاه مجازی فلوسايتومتری (اصول و مقدمات فلوسايتومتری)

• اصول و مقدمات فلوسايتومتري
• اصول و نحوه ي انتخاب صحيح آنتي بادي
• نحوه ي آماده سازي و پروتكل هاي رنگ آميزي سلول جهت بررسي با تكنيك فلوسايتومتري
• بررسي كنترل هاي مختلف در فلوسايتومتري و لزوم استفاده از آن ها
• كاربردهاي فلوسايتومتري در زمينه ي تحقيقات
• آناليز داده هاي فلوسايتومتري با نرم افزار Flow Jo

ساعت برگزاری:

7 شهریور 8 تا 16

8 شهریور 8 تا 14