زنگ ناباروری برای چه کسانی به صدا درمی آید؟

۱۲۲,۰۰۰ 

نویسنده:
دکتر ناهید نصیری
ویراستار علمی:
دکتر فیروزه غفاری
متخصص زنان – زایمان
عضو هیئت علمی گروه ناباروری زنان پژوهشگاه رویان
دکتر روح الله فتحی
متخصص جنین شناسی
عضو هیئت علمی گروه جنین شناسی پژوهشگاه رویان
ويراستاري ادبی و كارشناسي امور چاپ و نشر:
شهره روحبانی

مقدمه کتاب
دوست من، کتابچه ای که در دست دارید، برای مدتی کمتر از یک ساعت، با شما در ارتباط با وضعیت جسمیتان برای فرزندآوری صحبت می‌کند. هدف این بوده است که با زبانی ساده و به طور مختصر، شما را که ممکن است با هر گرایش تحصیلی و یا در هر سطح اطالعاتی که باشید، مخاطب قرار دهیم و آگاهی شما را در مورد عالئم هشدار بدن به سمت ناباروری و راه‌کارهای امید بخش پیشرو برای درمان افزایش بدهیم. به این ترتیب شما پس از خواندن این مطالب، صاحب مهارتی هر چند کوچک برای شناخت شرایط جسمی و آمادگیتان برای فرزندآوری خواهید شد و احتماال قادر خواهید بود که کنترل احساسات و رفتار خود را هنگام مواجهه با مفهوم ناباروری، بهدست بگیرید.

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید