بیستمین دوره آموزشی مهارتی پیشرفته

17,000,000 

ظرفیت باقیمانده 5 نفر

شرکت کنندگان در این دوره  مطالب زیر را فرا می‌گیرند:

  1. مولکولی  1401/04/18
  2. مولکولی  1401/04/20
  3. جراحی و پیوند تخمدان در موش  1401/04/21
  4. مهندسی بافت  1401/04/25
  5. مهندسی بافت  1401/04/26
  6. نانو کرایوبیولوژی  1401/04/27
  7. نانو کرایوبیولوژی  1401/04/28
  8. کشت سول  1401/04/29
  9. کشت سلول  1401/04/30

*همراه داشتن روپوش آزمایشگاهی الزامی است*