200,000 400,000 

جهت کسب امتیاز بازآموزی باید از طریق سایت اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به آدرس www.ircme.ir ثبت نام خود را تکمیل نموده و از ثبت نام در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جدا” خودداری نمایید.

تعداد شرکنندگان: 13 نفر
  • تاریخ شروع دوره: 20 آبان
  • دبیر علمی:دکتر مهری مشایخی
  • دبیر اجرایی: فاطمه زعفرانی
  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل
  • گروه برگزار کننده: ناباروری زنان
  • نوع دوره: مجازی

ایسموسل: تشخیص و درمان

هدف کلی برنامه:
ارتقا علم و مهارت گروههای هدف با:
1- عوارض ، تشخیص ودرمان ایسموسل
2- اهمیت ایسموسل در ناباروری
3-مدیریت آن در بارداری

اهداف اختصاصی اجرای برنامه:
1- تعریف ، شیوع و ریسک فاکتور های ایسموسل
2- مکانیزم و تغییرات مولکولی ایسموسل در پذیرش آندومتر
3- تشخیص و تقسیم بندی ایسموسل با استفاده از روش های هیستروسالپینگوگرافی و هیستروسونوگرافی
4- درمان جراحی ایسموسل
5- حاملگی ونتایج آن قبل و بعد از درمان ایسموسل
6- پانل که پیرامون debate های مربوط به گروه زنان،رادیولوژی و جراحی

گروه هدف: متخصصین رادیولوژی، متخصصین زنان و ناباروری و کارشناس و کارشناس ارشد و دکترا مامایی سایر رشته های مرتبط با ناباروری

امتیاز بازآموزی:

3 امتیاز متخصصین زنان و زایمان

1/5 امتیاز متخصصین رادیولوژی، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی

هزینه ثبت نام
متخصصین: 40 هزار تومان     دانشجو،کارشناس و کارشناس ارشد: 20 هزار تومان

اسلاید و فیلم های وبینار: