اسپرم (ویراست سوم)

۲۲۵,۰۰۰ 

ألیف: دکتر محمدحسین نصراصفهانی، دکتر مرضیه توالیی
با همکاری: دکتر محمد مردانی، مهسا خیرالهی کوهستانی، محمدرضا دیمه،
زهرا میرحسینی کنارسری، لیال حاتمی باروق، احمد سالمیان، فرهاد فتحی،
ناظم قاسمی، مهناز شایسته، مریم سلیمانی، زهرا بابازاده
ناشر: انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
نوبت چاپ: اول/1397
شابك: 1-12-8486-600-978
قيمت: 225000 ریال

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید