• تاریخ شروع دوره: 20-19 شهریور 1399
  • مدت: دو روزه- حضوری
  • مکان:آزمایشگاه سلولهای بنیادی برای همه
  • ظرفیت: تکمیل
  • ارگان برگزار کننده: پژوهشکده سلولهای بنیادی برای همه
  • گروه برگزار کننده: سلولهای بنیادی
  • کمیته علمی:
    دبیر علمی: دکتر شریف مرادی
    دبیر اجرایی : سمیرا سوری

سرفصل های دوره

• مفاهیم کلی بیولوژی microRNA

• اهمیت عملکردی microRNA در طول تکوین

• استخراج microRNA از سلولهای بنیادی

• ارزیابی بیان microRNA به وسیله qRT-PCR

• انتقال microRNA به داخل سلول به روش ترانسفکشن

• انتقال microRNA به داخل سلول به روش ترانسداکشن

• بیوانفورماتیک microRNA

گروه هدف

همه دانشجویان و محققان رشته های زیست شناسی، پزشکی و پیراپزشکی

هزینه دوره

500000 هزار تومان

ثبت نام آنلاین

با عرض پوزش ظرفیت کارگاه تکمیل شده.