پنجمین دوره آزمون فلوشیپ رشته ناباروری در روز پنج شنبه مورخ ۹ مرداد ۱۳۹۹ راس ساعت ۹ صبح با حضور معاون آموزشی پژوهشگاه رویان (دکتر فتحی)، بهمراه مسئول دوره فلوشیپ (سرکار خانم دکتر مشایخی)، مدیر آموزش (سرکار خانم کشفی) و مدیر حراست (آقای پروینی) و همچنین ۶ نفر از متخصصین زنان و زایمان شرکت کننده برگزار شد.
آزمون راس ساعت ۱۱ خاتمه یافت و شرکت کنندگان محل آزمون را ترک کردند.
آزمون شفاهی روز یکشنبه مورخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.