سرفصل های دوره

١- تعریف و اتیولوژی  و تشخیص زوجین نابارور با مشکل  RIF

٢- نقش عوامل ایمونولوژیک در RIF ( مکانیسم و رویکردهای درمانی)

٣- رویکردهای بالینی جهت افزایش میزان پذیرش آندومتر در بیماران با مشکل شکست مکرر لانه گزینی جنین 

۴- نقش اندومتریت مزمن و ترومبوفیلی درRIF و نحوه اداره و درمان آنها

۵-استراتژیهای انتخاب ژنتیک برای بهبود پتانسیل لانه گزینی جنین

۶-روشهای بهینه سازی کشت جنین در RIF


لینک دانلود کتابچه خلاصه سخنرانی ها: https://www.royan-edu.ir/wp-content/uploads/2020/11/lectures-abstracts.pdf


لینک دانلود فیلم کامل وبینار:

http://dl.royan-edu.ir/webinar/lanehgozini.mkv