اطلاع رسانی در خصوص نحوه مشارکت پژوهشگاه رویان در تشخیص و درمان بیماری کرونا COVID-19
🔸
سلسله گفتگوهای علمی با متخصصین پژوهشگاه رویان در خصوص بیماری کرونا