اسپرم (ویراست سوم)

 • تالیف: دکتر محمدحسین نصراصفهانی، دکتر مرضیه توالیی
 • ناشر: انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي)
 • نوبت چاپ: اول/1397
 • ویراستار: -
 • شابک: 1-12-8486-600-978
 • سایر مشخصات: -
 • با همکاری: دکتر محمد مردانی، مهسا خیرالهی کوهستانی، محمدرضا دیمه،
  زهرا میرحسینی کنارسری، لیال حاتمی باروق، احمد سالمیان، فرهاد فتحی،
  ناظم قاسمی، مهناز شایسته، مریم سلیمانی، زهرا بابازاده

+ موارد بیشتر - بستن