اداره امور اعضاء هیات علمی‌ پژوهشگاه رویان با رسالت نظارت و هدایت فرآیندهای منجر به جذب، ترفیع پایه، تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی ‌تحت نظارت مدیر اداره امور اعضای هیات علمی‌ فعالیت می نماید.

فرآیندهای اجرایی این اداره بر اساس آئین نامه‌‌‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد دانشگاهی (موجود در قسمت قوانین و مقررات دبیرخانه امور اعضای هیات علمی و کمیسیون های دائمی وب سایت معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی به آدرس http://jde.ir ) و همچنین سیاست‌‌‌های مصوب کمیسیون فرعی ارتقاء و هیات رئیسه محترم پژوهشگاه رویان صورت می ‌پذیرد.


برگزاری بیش از یکصد و بیست جلسه تاکنون توسط کمیسیون فرعی ارتقاء پژوهشگاه رویان که در حوزه معاونت آموزشی برنامه ریزی آن انجام می شود، نشان از اهمیت و اقتدار این اداره دارد.