اهداف معاونت آموزشی:

حرکت همگام با اسناد بالا دستی (پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و نقشه جامع علمی کشور)
حفظ و ارتقاء جایگاه مردم نهاد پژوهشگاه رویان با مشارکت در آموزش عمومی و اجتماعی
حفظ و ارتقاء توانایی علمی و اجرایی پرسنل پژوهشگاه رویان با تمرکز بر آموزش های ضمن خدمت
حفظ و ارتقاء جایگاه علمی پژوهشگاه رویان در سطح کشور و جهان  با استفاده از ابزار آموزش تخصصی


برنامه راهبردی آموزش:

ایجاد مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت
ایجاد مرکز آموزشی سلولهای بنیادی برای همه
افزایش تولید و چاپ مستندات و بسته های آموزشی
تمرکز بر آموزش های بین الملل با ایجاد دفتر آموزش های بین الملل
افزایش سطح کیفی برنامه های آموزشی به خصوص کارگاه ها با توجه خاص به ارائه آموزش با کیفیت
حفظ و ارتقاء توانایی علمی و اجرایی پرسنل پژوهشگاه رویان با تمرکز بر آموزش های ضمن خدمت هدفمند
راه اندازی سامانه آموزش آنلاین و تدوین محتوای دوره های آموزش مجازی جهت متقاضیان دوره های آموزشی
افزایش مشارکتهای منظم و مدون گروهی و افزایش ارتباطات داخلی و خارجی با مراکز علمی معتبر ایران و جهان در برگزاری برنامه های آموزشی مشترک
تحکیم و افزایش کیفیت فعالیت ها و خدمات «اتوبوس تحقیقاتی» در جهت مشارکت رویان در برنامه های اجتماعی و تحقق اهداف پژوهشگاه رویان در انجام هرچه بهتر رسالت اجتماعی آن