• تاریخ برگزاری دوره: 1 بهمن 1399
  • ساعت برگزاری: 16 الی 17:30
  • تعداد ثبت نام ها: 23 نفر
  • ظرفیت باقیمانده : 177 نفر
  • ظرفیت: 200 نفر
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی- دفتر آموزش ضمن خدمت
  • مدرس:خانم دکتر الهام حبیبی – رئیس گروه نظارت و ارزشیابی دانشگاه ها

این وبینار ویژه پرسنل پژوهشگاه رویان می باشد.

♦سرفصل ها♦

فرم ثبت نام وبینار آموزش ضمن خدمت نگاهی نو به مراقبت های تکاملی نوزاد پس از سال ها چشم انتظاری

لطفا جهت شرکت در وبینار آموزش ضمن خدمت "نگاهی نو به مراقبت های تکاملی نوزاد پس از سال ها چشم انتظاری" فرم زیر را با دقت تکمیل فرمایید.

مرحله 1 از 2