• تاریخ برگزاری دوره: 1 بهمن 1399
  • ساعت برگزاری: 16 الی 17:30
  • تعداد ثبت نام ها: 23 نفر
  • ظرفیت باقیمانده : 177 نفر
  • ظرفیت: 200 نفر
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی- دفتر آموزش ضمن خدمت
  • مدرس:خانم دکتر الهام حبیبی – رئیس گروه نظارت و ارزشیابی دانشگاه ها

این وبینار ویژه پرسنل پژوهشگاه رویان می باشد.

♦سرفصل ها♦