معرفی اداره امور اعضای هیات علمی

اداره امور اعضای هیات علمی پژوهشگاه رویان با رسالت نظارت و هدایت فرآیندهای منجر به جذب، ترفیع پایه، تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی تحت نظارت مدیر اداره امور اعضای هیات علمی فعالیت می نماید.

فرآیندهای اجرایی این اداره بر اساس آئین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد دانشگاهی و همچنین سیاست های مصوب کمیسیون فرعی ارتقاء و هیات رئیسه محترم پژوهشگاه رویان صورت می پذیرد.

برگزاری بیش از یکصد جلسه تاکنون توسط کمیسیون فرعی ارتقاء پژوهشگاه رویان که در حوزه معاونت آموزشی برنامه ریزی آن انجام می شود، نشان از اهمیت و اقتدار این اداره دارد.

شماره تماس اداره امور اعضای هیات علمی: 23562452-021

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید