دفتر ارتقاء و ارزشیابی اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه رویان با رسالت نظارت و هدایت فرآیندهای منجر به ارتقاء و ترفیع اعضاء هیئت علمی تحت نظارت مدیر دفتر ارزشیابی و ارتقاء اعضاء هیئت علمی فعالیت می¬نماید. فرآیندهای اجرایی این دفتر بر اساس سیاستهای مصوب هیئت رئیسه محترم و کمیسیون فرعی ارتقاء پژوهشگاه رویان صورت می پذیرد. برگزاری بیش از هشتاد و چهار جلسه تاکنون توسط کمیسیون فوق که در حوزه معاونت آموزشی برنامه ریزی آن انجام می شود، نشان از اهمیت و اقتدار این دفتر دارد.