از سال ۱۳۹۵ با استناد به مصوبه کمیسیون دائمی شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، پژوهشگاه رویان آزمون دستیاری تخصصی ناباروری را جهت متخصصین زنان و زایمان برگزار می نماید و سالانه از بین شرکت کنندگان ۱ نفر جهت دوره فوق به مدت ۱۸ ماه پذیرفته می شود.