به گزارش معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان سومین وبینار بین المللی با حضور پروفسور  David K Gardnerاز کشور استرالیا در روز یکشنبه هشتم تیرماه ۹۹ با عنوان Embryo Culture in Human & Mic (Troubleshooting) برگزار گردید. در این وبینار ۲۰۰ نفر از متخصصین و دانشجویان مرتبط با حوزه علوم تولید مثل شرکت نمودند و همچنین ۴۰۰ نفر بطور همزمان در لایو اینستاگرام معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان وبینار را دنبال نمودند و از مباحث آن استفاده نمودند.

جناب آقای پروفسور محمدحسین نصراصفهانی متخصص جنین شناسی و رئیس پژوهشکده زیست فناروی پژوهشگاه رویان اصفهان مسئولیت پنل را برعهده داشتند.

در انتهای برنامه نیز سخنرانان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند همچنین در این وبینار فرآیند نظرسنجی آنلاین و صدور گواهی الکترونیک به اجرادرآمد.