نام دوره آموزشی حداقل ظرفیت تشکیل دوره طول دوره
گروه ژنتیک
سیتوژنتیک ۱ و کاریوتایپ ۱ یک ماه
سیتوژنتیک ۲ ۱ ۳۰۰ ساعت دو ماهه
دست ورزی ژن ۵ ۱۶۰ ساعت یک ماهه
گروه جنین شناسی
IVF-IVM موشی ۱ یک ماه
گروه تصویربرداری
تصویربرداری ۱ ۵ روز
گروه ناباروری مردان
ناباروری مردان ۱ یک ماه
اسپرموگرام ۱ ۲ هفته
گروه  مامایی
مامایی در ناباروری ۱ یک ماه
گروه سلولهای بنیادی
بیوانفورماتیک ۳ یک هفته

جهت شرکت در هر یک از دوره ها درخواست خود را به ایمیل education@royaninstitute.org ارسال فرمایید.

۲۳۵۶۲۱۷۸ :تلفکس