• تاریخ برگزاری دوره: 23 و 30 مهر 1399
  • ساعت برگزاری: 16 – 9
  • ظرفیت: 15 نفر
  • تعداد ثبت نام ها: 15 نفر
  • ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی- دفتر آموزش ضمن خدمت
  • مدرس: دکتر آرمین شیروانی- مدیر واحد مدیریت دانش مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

این دوره ویژه پرسنل پژوهشگاه رویان می باشد.

♦سرفصل ها♦

با عرض پوزش ظرفیت وبینار تکمیل شده است.