دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای آماده سازی محیط کار برای مقابله با ویروس کرونا

منتشر شده در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۰

ترجمه و تنظیم: معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان

دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای آماده سازی محیط کار برای مقابله با ویروس کرونا

دستور العمل سازمان بهداشت جهانی برای آماده سازی محیط کار برای مقابله با ویروس کرونا