تقویم آموزشی سال 1400

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره (ساعت)

تاریخ برگزاری

نوع برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

1

روش شناسی پژوهش

16ساعت

تیر ماه

حضوری- مجازی

20

2

اخلاق حرفه ای

8ساعت

شهریور

حضوری- مجازی

20

3

اصول و فنون مذاکره

12ساعت

مهرماه

حضوری- مجازی

20

4

مدیریت زمان

12ساعت

آبان ماه

حضوری- مجازی

20

5

بانک های اطلاعاتی علمی

8ساعت

آذرماه

حضوری- مجازی

20

6

اصول ایمنی و ارگونومی

8ساعت

آذرماه

حضوری- مجازی

20

 

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره (ساعت)

تاریخ برگزاری

نوع برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

1

مدیریت زمان

16ساعت

مهر ماه

حضوری- مجازی

10

2

مدیریت و برنامه ریزی استراژیک

16ساعت

آبان ماه

حضوری- مجازی

10

3

مدیریت تغییر تحول سازمان

12ساعت

آذر ماه

حضوری- مجازی

10

4

اصول و فنون مذاکره

12ساعت

آذر ماه

حضوری- مجازی

10

 

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره (ساعت)

تاریخ برگزاری

نوع برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

1

آشنایی با نرم افزارهای سازمانی

8 ساعت

مردادماه

حضوری- مجازی

20

2

ارتباط موثر

8 ساعت

هردوهفته یکبار

حضوری- مجازی

20

3

اصول ایمنی و ارگونومی

8 ساعت

مردادماه

حضوری- مجازی

20

4

آئین نگارش و مکاتبات اداری

16ساعت

آذرماه

حضوری- مجازی

20

5

مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع

8 ساعت

بهمن ماه

حضوری- مجازی

20

 

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره (ساعت)

تاریخ برگزاری

نوع برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

1

اصول سلامت، ایمنی و ارگونومی

8 ساعت

تیرماه

حضوری- مجازی

20

2

مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع

8 ساعت

مردادماه

حضوری- مجازی

20

3

آیین نگارش و مکاتبات اداری

8 ساعت

مردادماه

حضوری- مجازی

20

4

نظام آراستگی محیط کار

16ساعت

آذرماه

حضوری- مجازی

20

5

آشنایی با نرم افزار های اداری

8 ساعت

آذر و دی

حضوری- مجازی

20

6

ارتباط موثر

8 ساعت

آذر و دی

حضوری- مجازی

20

 

مهمان عزیز به سایت رویان خوش آمدید