با استعانت از پروردگار متعال و ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) خرداد ماه سال 1400،جهت ثبت نام به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور https://sanjeshp.ir مراجعه نمائید.

ثبت نام از روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 تا روز جمعه 1400/01/20 انجام خواهد شد.