به استحضار می رساند پس از پیگیریهای مجدادنه همکاران شما در معاونت آموزشی، مجوز تاسیس و بهره برداری ” مرکز آموزش مهارتی حرفه ایی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی” با شناسه 31010 از مرکز ملی آموزش مهارتی حرفه ایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ گردید ضمن تبریک به خانواده بزرگ رویان، این معاونت آمادگی دریافت پیشنهادات و تدوین دوره های مورد نظر را دارد.