آیین نامه آموزش ضمن خدمت پژوهشگاه رویان
آیین نامه نحوه محاسبه و پرداخت حق التدریس
آیین نامه آموزش ضمن خدمت جهاد دانشگاهی