• تاریخ برگزاری دوره: دوشنبه 1399/11/20
  • ساعت برگزاری: 7:30 الی 8:30
  • ظرفیت: 20 نفر
  • تعداد ثبت نام ها: 9 نفر
  • ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
  • ارگان برگزار کننده: معاونت آموزشی- دفتر آموزش ضمن خدمت
  • مدرس: سرکار خانم فهیمه کشفی – مدیر اداره امور اعضاء هیئت علمی و آموزش ضمن خدمت پژوهشگاه رویان

این دوره ویژه اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه رویان می باشد.

♦سرفصل ها♦

دوره حضوری آموزش ضمن خدمت "آشنایی با آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"

لطفا جهت شرکت در دوره حضوری آموزش ضمن خدمت "آشنایی با آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" فرم زیر را با دقت تکمیل فرمایید.

مرحله 1 از 2