به گزارش معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان بیستمین برنامه (هفتمین دوره حضوری) آموزش ضمن خدمت «آشنایی با آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» با ظرفیت 20 نفر از اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه، در تاریخ 20 بهمن ماه  1399 در سالن جلسات روبروی دفتر مدیریت با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

در این دوره سرکار خانم فهیمه کشفی، مدیر اداره امور اعضاء هیئت علمی و آموزش ضمن خدمت پژوهشگاه رویان به تدریس و آموزش آشنایی با آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخته و در حین دوره نیز به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.

همچنین در انتهای دوره، رفع اشکال برای تمامی شرکت کنندگان انجام شد.

لازم به ذکر است، در این دوره فرآیند نظرسنجی (ارزشیابی دوره) توسط شرکت کنندگان انجام و برای آنها گواهی شرکت در برنامه صادر شد.